0251 - 835000

AVG, privacy en dataverwerking

Acupunctuur Kennemerland, gevestigd aan Hoogegeest 16, 1921 CH Akersloot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.acupunctuurkennemerland.nl
Hoogegeest 16, 1921CH Akersloot
0251-835000

Persoonsgegevens die wij verwerken

Acupunctuur Kennemerland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Verzekering en polisnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Acupunctuur Kennemerland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- burgerservicenummer (BSN)
- medische gegevens zoals medische voorgeschiedenis, klachten, medicatie, namen specialisten en huisarts, beloop van de klachten, onderzoeksgegevens ed.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Acupunctuur Kennemerland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Acupunctuur Kennemerland verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het schrijven en bijhouden van een medisch dossier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Acupunctuur Kennemerland werkt niet met geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Acupunctuur Kennemerland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar inclusief alle persoonsgegevens die hierin zijn opgenomen.

Indien je telefonisch of anderszins contact met ons opneemt om informatie, dan noteren wij je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Wij maken van je gegeven informatie een tijdelijk dossier, waarin we jouw verhaal, en vraagstelling omschrijven. Tevens vermelden wij hier ons advies. Dit tijdelijke dossier bewaren wij voor een termijn van 3 maanden.

Indien je na deze periode geen gebruik maakt van onze behandelmogelijkheden, dan worden deze aantekeningen vernietigd. Indien je wel besluit om klant van Acupunctuur Kennemerland te worden, dan worden deze gegevens onderdeel van het medische dossier met een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Acupunctuur Kennemerland deelt jouw persoonsgegevens met niemand, zonder jouw schriftelijke toestemming.

Indien je in jouw aanmeldingsformulier aangeeft dat jouw huisarts op de hoogte gesteld moet worden van onze behandeling, dan overhandigen wij je een informatiebrief gericht aan de huisarts -in een open enveloppe- die je zelf dient af te geven bij jouw huisartsenpraktijk. Er is dus geen verzending van informatie door ons aan de huisarts of specialist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Acupunctuur Kennemerland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je geen recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Acupunctuur Kennemerland ( gezien de wet op de behandelovereenkomst en de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar). Je hebt wel het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens en medisch dossier die wij van jou hebben aan jouzelf over te dragen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar Acupunctuur Kennemerland, Hoogegeest 16, 1921 CH Akersloot. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/ correctie of overdracht door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . In geval van gegevensoverdracht, dien jijzelf in eigen persoon, een kopie van jouw dossier op te halen en te tekenen voor ontvangst.

Acupunctuur Kennemerland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Acupunctuur Kennemerland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Acupunctuur Kennemerland zal in geval van onbevoegde toegang hiervan melding maken bij de daarvoor bestemde autoriteit. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
Acupunctuur Heijjer Kennemerland
drs. Annemieke Heijjer
  • Ervaren arts-acupuncturist
  • Vergoedingen mogelijk
  • Ook in de avonduren
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van u!

contact